Barcelona We Başdan Geçirenlerim

2012 ýylyň 26-njy ýanwary - Orta ýer deňizinde bir ýerler

Şäher Barada

Lissabondan gije ýola çykyp, Madrid-den transfer edip, soňynda günortan töwerekleri Barcelona şäherine geldim, sag aman. Güneşli we salkyn howa bardy. Derrew wokzaldan çykyp daş töwerege aýlanmana gitdim. Bir ýolyň soňynda bir aýlawa we aýlawyň ýokarsynda depede hem betje bina göze ildi, şol tarapa ýöredim. Şäheriň onsuzam daş töweregi uly depeler bilen gabalan ýalňyşmasam, her tarapda ýaşyl depeler bardy. Depedäki ýer bir milli muzeý ekeni, daş töweregi turistik ýerler. Owadan ýerler surata düşürişdirip bir iki sagat aýlandym.

aýlaw

age of empiresdäki, ýaý atýan bina menzeya

depe

sutunler1

gummez

sutunler2

Pulymyň Ogurlanmagy

Boldy indi diýip yzyma barýarkam, öňümden 4-5 sany çaga (14-15 ýaşly) gyz çykyp, “Biz maýyp çagalar üçin ýardym toplaýas, golyňyz we şaheriňizi ýazyp 5 euro beräýiň?” diýdiler, menem borlaý diýip, gapjykdan puly çykaryp berdim, onýança olaram ID-ňizi hem görkeziň diýişdirip gapjyga ýapyşyp kimlik kartymy aljak boldylar, bolýar ýok diýip ýaňy aýrylyp 1 minut ýöremänkäm, kellä depdi, şulara bir oýuna oýnady diýip gapjyga seretsem beýleki jübüsindäki 4 sany ellilik ýok! Derrew ylgap baryp biriniň elinden tutyp “Bolyň puly beriň bolmasa polisiýa aýtýan häzir!” diýip, bir bir ýarym minut gygyryşdyk, soň tutan gyzym kurtkasyny çykardy we hemmesi birden gaçyp gitdiler. Yzlaryndan ylgajagam boldym welin arkadaky 7-8 kg bilen ylgap bilmedim. Elimde kiçi gara kurtgadan başga zat galmady. Derrew ýanymdaky dükana baryp polise jaň edäýiň diýdim, olar eýýäm eşidip, görüp jaň edipdirler. 3-4 minut soň polis geldi we soraşdyryp, eger report etmek isleseň merkeze gelmeli bolarsyň diýdiler menem ylalaşyp gitdim. Aňyrda hem kinolardaky ýaly (:D) birnäçe çaga kriminallaryň suratlaryny görkezdiler, aklymda galan we meňzeýänlerini görkezişdirdim, hemme zady aýdyşdyrdym, report ýazyp özüme hem bir kopiýasyny berdiler we aýryldym..

Ýola çykmankam maňa iň ýakyn bolan adamlaryň biri, sadaka bermäni ýatdan çykarma diýipdi. Menem sadaka berer ýaly musulman barmy töwerekde bahanasy bilen bermändim, olam niýetiň sadaka bolsa bolýar diýipdi.. ogurlykdan soň ilkinji kelläme gelen zatdy şu. Haýyrlysy, ýol we başymyň sadakasy bolsyn diýip ýenede gezelençden lezzet almak bilen bolyberdim. (aslynda özümide gaharym gelýar, eldäki pullaryň hemmesini bir ýerde tutmak gaty howply, her ýerde birnäçe manat saklamak amatly we howpsyzrak.. haýyrlysy)

Indi Niräk

Ýene bir sagat ýaly şäheriň içinde ýöredim, gün ýaşypdy, soraşdyryp ýene Barcelona Sants wokzala geldim, derrew gidesim gelýärdi Italiýa ýöne otly ýok ertir agşama çenli, ýakynrakda bolan Fransiýadaky Marselle, Nice şaherlere hem otly ýokdy. Soň gämi (ferryboat) bilen gideýinle diýip metro bilen Barcelona port-a gitdim.

barcelona porty

Derrew bilet soraşdyrdym, şugün gije ýarysy bir gämi Livorno-a (Italiýada Pisa şäherine ýakyn bolan şäher) gitýän ekeni, derrew biledi satyn aldym (19 sagatlyk Barcelona-dan Livorno-a gämi ýolçulugy Orta ýer deňizinden). Sagat entäk ýaňy bir on töweregi bolansoň birzatlar iýişdirdim we töweregi gezdim, gaty bet ýerler ekeni port töwerekleri, tüýs jübitler üçin (:D).

köprüjik

bet gadymy gämi

Onça ýadawlykdan soň öli ýaly ýatyp turyp, şu wagt gämiden Orta ýer deňiziň bir ýerlerinden ýazyp otyrn şulary. (şu wagt internet ýok, şoň üçin bolan wagty git push etmeli boljak..)

ferryboat